คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุชชฎา ดำรงศิริ
คณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล
-
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
คณะนิติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ