การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอุมา อิ้มคำ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 290  หน้า
ราคา 386 บาท
บาร์โค้ด 9786163143211

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.   2. สุขภาพจิต — การพยาบาล.

3. ผู้ป่วยจิตเวช–การดูแล.   

WY160

การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร  กองเงิน  และคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 160  หน้า
ราคา 120 บาท
บาร์โค้ด 9786163143198

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพยาบาลสูติศาสตร์

WY157

 

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ , ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 124 หน้า
ราคา 90 บาท
บาร์โค้ด 9786163142788

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. ผ้าพันแผล. 2.การตัดแขนขาหรือส่วนที่ติดร่างกาย

WA292

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต 

5633

ผู้แต่ง  มรรยาท รุจิวิชชญ์, รศ. ดร.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2556
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก 
จำนวนหน้า 290 หน้า
ราคา 370 บาท
บาโค้ด 9786163140258

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การจัดการความเครียด. 2. สุขภาพจิต.
WM172

5633.

 

การพยาบาลสูติศาสตร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

5907

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ปิยะพร กองเงิน , ผศ.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 288 หน้า
ราคา 220 บาท
บาโค้ด 9786163142023

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพยาบาลสูติศาสตร์. 2. ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์.      

Wํ157

5907.

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช

5901

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง นิตยา ตากวิริยะนันท์  ผศ.,ดร.
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 374 หน้า
ราคา 300 บาท
บาโค้ด 9786163142375

ข้อมูลบรรณานุกรม

1.จิคเภสัชวิทยา. 2.ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต.  3.การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5901.