กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ดำริห์อนันต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 318  หน้า
ราคา 240 บาท
บาร์โค้ด 9786163143129

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. กฎหมายการก่อสร้างอาคาร –ไทย.   2. วิศวกร — สถานภาพทางกฎหมาย — ไทย.

3. กฎหมายแรงงาน — ไทย.   4. การจัดซื้อของทางราชการ — กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ — ไทย.

KPT3067

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

การพัฒนาองค์การอุตสาหกรรม 

5550

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง ดนุพันธ์ วิสุวรรณ, ผศ. ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2555
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 309 หน้า
ราคา 260 บาท
บาร์โค้ด 9786163140005

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพัฒนาองค์การ. 2. องค์การอุตสาหกรรม. 3. การจัดการอุตสาหกรรม.
D58.8

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5550

การวิเคราะห์ความถี่ของอุทกภัย

5206

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล รศ. ดร.
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2551
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 292 หน้า
ราคา 290 บาท
บาร์โค้ด 9789749900536

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. อุทกภัย- -แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
GB1399

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5206

ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม 

5222

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง ชาวสวน กาญจโนมัย, รศ. ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2552
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 288 หน้า
ราคา 220 บาท
บาร์โค้ด 9789749900727

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. กลศาสตร์การแตก. 2. วัสดุ – – ความล้า. 3. การออกแบบทางวิศวกรรม
TA409

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5222

กลยุทธ์การผลิต/การปฏิบัติการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

5215

ผู้แต่ง ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง, รศ.ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2552
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 368 หน้า
ราคา 310 บาท
บาร์โค้ด 9789749900611

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การบริหารงานผลิต. 2. โลจิสติกส์ทางธุรกิจ. 3. การแข่งขัน. 4. ซิกซ์ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
TS155

5215

 

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

5209

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง มณฑลี ศาสนนันทน์, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2552
ขนาด ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 124 หน้า
ราคา 230 บาท
บาร์โค้ด 9786163142573

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี- -การจัดการ. 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี.
HD45

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5209

พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ

5141

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, รศ. ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2551
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 576 หน้า
ราคา 800 บาท
บาโค้ด 9789749900406

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ.
TK4601

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5141

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย

5106

ผู้แต่ง  มณฑลี ศาสนนันทน์, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2550
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 336 หน้า
ราคา 300 บาท
บาโค้ด 9789749900161

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การออกแบบในงานอุตสาหกรรม. 2. การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.
3. วิศวกรรมย้อนรอย. 4. ทรัพย์สินทางปัญญา.
TS171

5106

การประเมินวัฏจักรชีวิต: หลักการและการประยุกต์

5968

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2559
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 344 หน้า
ราคา 280 บาท
บาร์โค้ด 9786163142559

ข้อมูลบรรณานุกรม

1.วงจรชีวิตและผลิตภัณฑ์ — แง่สิ่งแวดล้อม 2. ต้นทุนรวมตลอดวงจรชีวิต. 3. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

TS170.5

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5968

เธอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น

scan0007

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก 
จำนวนหน้า 270 หน้า
ราคา 160 บาท
บาโค้ด 9786163142481

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. อุณหพลศาสตร์. 2. วิศวกรรมความร้อน

TJ265

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์

scan0008

การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับการจัดการของเสีย

scan0001

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก 
จำนวนหน้า 352 หน้า
ราคา 210 บาท
บาร์โค้ด 9786163142474

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม. 2. การวิเคราะห์ปัจจัยผลผลิต 3. ขยะและการกำจัดขยะ. 4. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม.

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์
scan0002

พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม (Process Dynamics and Control)

5863

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   วรณี แพ่งจันทึก ,ผศ. ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 226 หน้า
ราคา 200 บาท
บาโค้ด 9786163141903

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การควบคุมกระบวนการทางเคมี.  2. กระบวนการทางเคมี.

TP155.75

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5863.

 

 

คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมบื้องต้น ฉบับภาษาซี

5848

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ , ผศ.ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 204 หน้า
ราคา 160 บาท
บาโค้ด 9786163141804

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.    2. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์).

QA76.6

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5848.

 

การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations)

5847

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ธีระ  เจียศิริพงษ์กุล, รศ. ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวน 308 หน้า
ราคา 250 บาท
บาโค้ด 9786163141774

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การสั่นสะเทือน

TA355

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5847.

 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

5844

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง    วีรชัย  อัศวเมธาพันธ์, ผศ. ดร.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 236 หน้า
ราคา 190 บาท
บาโค้ด 9786163141781

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. อุทกภัย- -แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

TK454

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5844.

 

การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์และเทคนิควิเคราะห์เบื้องต้น

5813

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   มารี สันติคุณาภรณ์ , ผศ. ดร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 142 หน้า
ราคา 120 บาท
บาโค้ด 9786163141521

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การเร่งปฏิกิริยา.  2. การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์.  3. ตัวเร่งปฏิกิริยา.   

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5813.

 

การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการเชิงวิศวกรรมด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบสนองประยุกต์

5808

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   พงศ์ชนัน เหลือไพบูลย์, รศ.ดร.
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557
ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 414 หน้า
ราคา 340 บาท
บาโค้ด 9786163141378

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การออกแบบการทดลอง.    2. พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ.)

QA279

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์

5808.