ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 290  หน้า
ราคา 220 บาท
บาร์โค้ด 9786163143204

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. นโยบายการเงิน.   2. นโยบายการเงิน — ไทย.

3. เศรษฐศาสตร์มหภาค.   4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน.   5. วิกฤตการณ์ทางการเงิน–ไทย.

HG230.3

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

เศรษฐมิติเบื้องต้น

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 372  หน้า
ราคา 200 บาท
บาร์โค้ด 9786163142900

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. เศรษฐมิติ.  2. แบบจำลองทางเศรษฐมิติ.

HB139

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค พร้อมซีดีสรุปเนื้อหา

5505

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เดือนมกราคม 2555
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 308 หน้า
ราคา 290 บาท
บาร์โค้ด 9786167398679

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. เศรษฐศาสตร์มหภาค.
HB180

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5505

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

5503

ผู้แต่ง เพลินพิศ สัตยสงวน, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2554
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 492 หน้า
ราคา 440 บาท
บาร์โค้ด 9786167398662

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การเงิน 2. ธนาคารและการธนาคาร
HG221

5503

เศรษฐศาสตร์ติดดิน 

5435

ผู้แต่ง ชวินทร์ ลีนะบรจง, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2554
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 340 หน้า
ราคา 300 บาท
บาร์โค้ด 9786167398372

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. เศรษฐศาสตร์.
HB180

5435

การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย

5310

ผู้แต่ง เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, ศ.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2559
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 764 หน้า
ราคา 640 บาท
บาร์โค้ด 9789749900857

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การคลัง. 2. ภาษีอากร.
HJ191.ท92ก67

5310

เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

5318

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง

ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2553
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 292 หน้า
ราคา 300 บาท
บาร์โค้ด 989749900918

ข้อมูลบรรณานุกรม

1.ตลาดการเงิน. 2. สถาบันการเงิน. 3. นโยบายการเงิน. 4. การเงินระหว่างประเทศ

5318

การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์

5203

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2551
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 190 หน้า
ราคา 280 บาท
บาโค้ด 9789749900512

ข้อมูลบรรณานุกรม

1.การบริหารโครงการ–การประเมินผล.

5203

 

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

5137

ผู้แต่ง มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์
ประเสริฐ วัตราเศรษฐ์, ผศ.
ประภัสสร เลียวไพโรจน์, ผศ.
พรพิมล สันติมณีรัตน์, รศ.
สิริลักษณา คอมันตร์, รศ. ดร.

บรรณาธิการ ชูศรี มณีพฤกษ์, รศ.

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2551
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 268 หน้า
ราคา 290 บาท
บาโค้ด 9789749900383

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. เศรษฐศาสตร์มหภาค. 2. รายได้ประชาชาติ. 3. การเงิน. 4. นโยบายการคลัง.
HB180

5137

สังคมกับเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.2550-2545)

5122

ผู้แต่ง  นิรมล สุธรรมกิจ, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2551
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 528 หน้า
ราคา 490 บาท
บาโค้ด 9789749900277

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. ไทย- -ภาวะเศรษฐกิจ- -ประวัติ. 2. ไทย- -ภาวะสังคม- -ประวัติ.
HC445

5122

เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ 

5644

ผู้แต่ง  ชยันต์ ตันติวัสดาการ, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก 
จำนวนหน้า 496 หน้า
ราคา 500 บาท
บาโค้ด 9786163140371

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค. 2. พฤติกรรมผู้บริโภค.
3. ต้นทุนการผลิต. 4. การตลาด.
HB180 

5644.

เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย

5726

ผู้แต่ง  เยาวเรศ ทับพันธุ์, รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2557
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 322 หน้า
ราคา 370 บาท
บาโค้ด 9786163140685

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การค้าระหว่างประเทศ.
HF1379

5726.

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

5862

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   ศุกวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ รศ. ดร
ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์, อ.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 400 หน้า
ราคา 350 บาท
บาโค้ด 9786163141897

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. คณิตเศรษฐศาสตร์

HB135

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5862.

 

เศรษฐศาสตร์การผลิต:การวัดผลิตภาพและประสิทธิภาพ

5851

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ , รศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
ขน่าด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 516 หน้า
ราคา 400 บาท
บาโค้ด 9786163141811

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพัฒนาอุตสาหกรรม- -ไทย.    2. นโยบายอุตสาหกรรม- -ไทย.       

3. การพัฒนาอุตสาหกรรม.    4. นโบายอุตสาหกรรม.

 HC445

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5851.

 

นโยบายสาธารณะและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5811

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง   พีระ เจริญพร , ผศ. ดร.
คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 498 หน้า
ราคา 400 บาท
บาโค้ด 9786163141453

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพัฒนาอุตสาหกรรม- -ไทย. 2. นโยบายอุตสาหกรรม- -ไทย.     

3. การพัฒนาอุตสาหกรรม.   4. นโบายอุตสาหกรรม.

HC445

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

5811.