สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์

  

สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัฒน์

ผู้เขียน   รศ. ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

  

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ผู้เขียน   รศ. ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

  

มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ผู้เขียน   ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ,  กฤติน  ดิ่งแก้ว

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

การพยาบาลสูติศาสตร์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

  

การพยาบาลสูติศาสตร์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ผู้เขียน   ผศ.ปิยะพร  กองเงิน

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา

  

กายเหนือวัยใจเหนือ กาลเวลา

ผู้เขียน   รองศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย  และคณะ

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา: วิธีสร้างคำประสม

  

การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา: วิธีสร้างคำประสม

ผู้เขียน รศ. ดร.ราตรี  ธันวารชร

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

อันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชต่อเกษตรกร

  

อันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชต่อเกษตรกร

ผู้เขียน ศ. ดร. นพ.สุรศักดิ์   บูรณตรีเวทย์

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo