การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอุมา อิ้มคำ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 290  หน้า
ราคา 386 บาท
บาร์โค้ด 9786163143211

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.   2. สุขภาพจิต — การพยาบาล.

3. ผู้ป่วยจิตเวช–การดูแล.   

WY160

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 290  หน้า
ราคา 220 บาท
บาร์โค้ด 9786163143204

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. นโยบายการเงิน.   2. นโยบายการเงิน — ไทย.

3. เศรษฐศาสตร์มหภาค.   4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน.   5. วิกฤตการณ์ทางการเงิน–ไทย.

HG230.3

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร  กองเงิน  และคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 160  หน้า
ราคา 120 บาท
บาร์โค้ด 9786163143198

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพยาบาลสูติศาสตร์

WY157

 

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต