บุคลากร

โครงสร้างการจัดการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
คณะนิติศาสตร์
ผู้จัดการสำนักพิมพ์ กรรมการและเลขานุการ
กมลรัตน์ เผื่อนด้วง
บรรณาธิการ
วันดี วรรณุรัตน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
จิราพร ตรีพิชพันธุ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ระวีวรรณ อังคนาวิน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ทิพรัตน์ สุวรรณวิชนีย์
พนักงานพิสูจน์อักษร
ชนิสรา นาถนอม
พนักงานฝ่ายศิลป์
จตุพร ใค่นุ่นภา
พนักงานธุรการ
ศาลินี รุ่งระวี
พนักงานการเงิน
กนกพร ชาติวงศ์
พนักงานบัญชี
พลอยพรรณ ขาวสอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สิริรักษ์ ทวีกิจอลงกรณ์
พนักงานบริหารสต็อก
ธนภรณ์ ลำทะแย
นักการภารโรง(พนักงานสถานที่)
อัฐวุฒิ ทัศนเมธีกุน
เจ้าหน้าที่สต็อก