ประวัติสำนักพิมพ์

          สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนามาจากแผนกคำสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยราชการในสังกัดของกองบริการการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่จัดพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือประกอบคำบรรยาย
ลักษณะวิชาต่างๆ การดำเนินในรูปของแผนกคำสอนไม่มีความคล่องตัวพอที่จะรองรับ
การขยายตัวทางด้านวิชาการ จึงได้มีการพิจารณากันจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เพื่อดำเนินการแทนแผนกคำสอน

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ชุดแรก ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.อรุณ รัชตะนาวิน) ประธาน
2. ดร.เมธี ครองแก้ว รองประธาน
3. นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
4. นายชวลิต ปัญญาลักษณ์ กรรมการ
5. ดร.สืบแสง พรหมบุญ กรรมการ
6. นางยุพา กาญจนดุล กรรมการ
7.ประธานกรรมการโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา กรรมการ
8. ผู้จัดการสำนักพิมพ์ กรรมการและเลขานุการ

 

          ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2538 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อโครงการสำนักพิมพ์ใหม่
เป็น “สำนักอำนวยการกิจการสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และศูนย์หนังสือ” พร้อมทั้งได้ปรับปรุงระเบียบ
การบริหารงานของทั้ง 3 หน่วยงานเสียใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2539 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
มีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
“เป็นคณะกรรมการบริหารฯ” และลดจำนวนของคณะกรรมการจากเดิมไม่เกิน 11 คน
เป็นไม่เกิน 7 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เท่าเดิม