สำหรับผู้แต่ง

icon-download แบบกรอกเสนอต้นฉบับเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์
icon-download ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ (โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์)
icon-download แบบกรอกเสนอต้นฉบับเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ทางช่องทางทั่วไป
icon-download ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ช่องทางทั่วไป
icon-download ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)