คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน  สิริธีรศาสน์  
  ประธานกรรมการฯ  
รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุชชฎา  ดำรงสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์  จารีวงศ์ไพบูลย์
กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ
รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรนรินทร์  เมธีกุล นางนวลรักษ์  ชอบชื่น รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก  ไชยกุลชื่นสกุล
กรรมการฯ กรรมการฯ รักษาการผู้จัดการฯ