พนักงานสำนักพิมพ์

กมลรัตน์  เผื่อนด้วง วันดี  วรรณุรัตน์ จิราพร  ตรีพิชพันธ์
บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ระวีวรรณ  อังคนาวิน ชนิสรา  นาถนอม ทิพรัตน์  สุวรรณวิชนีย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ช่างศิลป์ พนักงานพิสูจน์อักษร
กนกพร  ชาติวงศ์ ศาลินี  รุ่งระวิ
พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน
จตุพร  ใค่นุ่นภา พลอยพรรณ  ขาวสอาด ธนภรณ์  ลำทะแย
พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
สิริรักษ์  ทวีกิจอลงกรณ์ อัฐวุฒิ  ทัศนเมธีกุน
พนักงานบริหารสต็อก เจ้าหน้าที่บริหารสต็อก