ส่งต้นฉบับที่นี่

แบบกรอกเสนอต้นฉบับ
1. หนังสือทั่วไป
2. หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
1. หนังสือทั่วไป
2. หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์
3. E-book