เกี่ยวกับเรา

ประวัติสำนักพิมพ์

ความเป็นมา

          สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. ส่งเสริมให้มีการแต่ง  แปล  เรียบเรียงตำรา  คำสอน  ผลงานวิจัยเอกสารประกอบการศึกษาและหนังสืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการหรือสังคม

          2. ส่งเสริม  แสวงหา  เลือกสรร  และจัดพิมพ์ตำรา  คำสอน  คำบรรยาย  ผลงานวิจัย  เอกสารประกอบการศึกษา  และหนังสืออื่นๆ รวมถึงการจัดทำสื่อสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการหรือสังคมอย่างมีมาตรฐาน

          3. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากตำรา  คำสอน  ผลงานวิจัย  เอกสารประกอบการศึกษา  และหนังสืออื่นๆ หรือสื่อสารสนเทศตาม (1) และ (2)  ด้วยการประชาสัมพันธ์  หรือเผยแพร่ด้วยวิธีการอื่น  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          4. ส่งเสริมให้บุคลากร  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ได้มีตำรา  หนังสือ  หรือสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม

 

ด้านบริหารทั่วไป

          สำนักพิมพ์ฯ เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552  เป็นต้นมา  การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ฯ ที่แต่งตั้งโดยอธิการบดี  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 13 คน (ไม่รวมผู้จัดการสำนักพิมพ์)  โดยปฏิบัติงานที่สำนักงานท่าพระจันทร์  จำนวน 3 คน  และที่สำนักงานศูนยน์รังสิต  จำนวน 10 คน  ทำหน้าที่ผลิตหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนประมาณปีละ 50 เรื่อง  ปัจจุบันได้จัดพิมพ์หนังสือ 4 ประเภท  คือ

          1. หนังสื่อเพื่อการวางจำหน่ายทั่วไป  เป็นหนังสือที่มียอดพิมพ์ขั้นต่ำ 1,000 เล่มขึ้นไป  เนื่องจากเป็นหนังสือที่ใช้ภายใน มธ.  แล้วยังเป็นที่ต้องการของนักศึกษาภายนอกและประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย  ซึ่งหนังสือช่องทางนี้  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทนวางจำหน่ายทั่วประเทศ  พร้อมควบคุมสินค้าและเสนอให้พิจารณาจัดพิมพ์ซ้ำด้วย

          2. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเฉพาะใน มธ.  หนังสือประเภทนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ใน มธ. ได้มีแหล่งพิมพ์หนังสือที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนน้อย  และเพื่อให้นักศึกษาได้มีหนังสือที่มีมาตรฐานใช้ในการเรียนการสอน  ภายใต้ชื่อ  “โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์”  ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2549  เป็นต้นมา  ปัจจุบันมีหนังสือที่พิมพ์ในโครงการฯ เสร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 245 ชื่อเรื่อง  และอยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับอีกจำนวนหนึ่งด้วย

          “โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์”  จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคณาจารย์ใน มธ.  ที่จะเสนอต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ฯ พิจารณาจัดพิมพ์เป็นหนังสือโดยไม่มีเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง  เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นหนังสือเพื่อประโยชน์ใช้ในการเรียนการสอน  การขอตำแหน่งทางวิชาการ  และยังเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการอีกทางหนึ่ง

          หนังสือใน  “โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์”  จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นอกจากนี้สำนักพิมพ์ฯ ยังได้นำไปออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  เดือนเมษายน  และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  เดือนตุลาคม  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นประจำทุกปี

          3. หนังสือส่งเสริมความรู้ทั่วไป  ชื่อหนังสือ  “ธรรมศาสตราเสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย”  เป็นหนังสือวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและประชาชน  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ หยิบยกประเด็นหรือคำสำคัญที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางมาอธิบาย  เพื่อผู้อ่านได้เข้าใจความหมายของคำดังกล่าวได้อย่างถูดต้องตามหลักวิชาการ  หนังสือชุด  “ธรรมศาสตราเสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย”  มีขนาดกระทัดรัด  พกพาสะดวก

          4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  สำนักพิมพ์ฯ ได้นำหนังสือที่จัดพิมพ์ทั้งหมดไปจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หรือ e-book  เพื่อตอบสนองการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น  โดยร่วมมือกับบริษัทเอกชน  คือ  บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด  และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ปัจจุบันสามารถผลิต e-book  ขึ้นเพื่อการพาณิชย์แล้วจำนวนหนึ่ง